ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตน

อัพเดทข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกันตน และนายจ้างควรทราบ

คู่มือผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน (มาตรา33)

 • กรณีเจ็บป่วย
 • กรณีคลอดบุตร
 • การณีทุพพลภาพ
 • กรณีตาย
 • กรณีสงเคราะห์บุตร
 • กรณีชราภาพ
 • กรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา39)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
 • เงินสมทบที่ต้องนำส่ง
 • ช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39
 • เหตุที่ทำให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39 สิ้นสภาพ

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา40)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
 • ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40
 • ช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40

กองทุนเงินทดแทน

 • วัตถุประสงค์
 • เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 • เมื่อใดที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง?
 • การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหมายความว่าอย่างไร?
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงานหมายความว่าอย่างไร?
 • สูญหาย หมายความว่าอย่างไร?
 • เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง?
 • วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้าทำการรักษา
 • วิธีการแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย พร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ

คลีนิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม

หลักการประกันสังคม

          การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตายหลักประกันสังคมมีคุณลักษณะดังนี้ 

          1) เป็นระบบการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิกซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้ความสำคัญแก่บุคคลที่ทำงานมีรายได้และอยู่ในระบบแรงงานก่อนและขยายความคุ้มครองไปสู่ผู้ทำงานที่มีรายได้นอกระบบการจ้างงานปกติซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบ 

          2) เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุนซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงินสมทบซึ่งประเทศไทยเรียกว่าผู้ประกันตนเท่านั้น 

          3) การเก็บเงินสมทบซึ่งถือว่าเป็นภาษีพิเศษซึ่งจะเก็บจากบุคคลที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

          ทั้งนี้ความสำเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคมก็คือเป้าหมายหลักที่จะทำให้การประกันสังคมสามารถครอบคลุมทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้จัดการดำเนินการระบบประกันสังคมเป็น 2 กองทุนคือกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

กองทุนประกันสังคม

          กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายซึ่งไม่เนื่องจากการทำงานรวมทั้งกรณีคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงาน

ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด

          นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน) จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไปและเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันนับ แต่ลูกจ้างเข้าทำงานเช่นกัน

ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน?

 • นายจ้าง   ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นแบบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 
  พื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
 • นายจ้าง   ที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

**“ นายจ้างสามารถทำธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.sso.go.th ***

หลักฐานประจำตัวผู้ประกันตน

 1. สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนไทยจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประกันสังคม
 2. ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวที่ทำงานโดยมีใบอนุญาตทำงานจะได้รับบัตรประกันสังคมเพื่อใช้ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม
 3. ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวที่มีบัตรประจำตัวที่กรมการปกครองออกให้หรือผู้ประกันตนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้ใช้เอกสารดังกล่าวแทนบัตรประกันสังคมเพื่อใช้ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม

การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร?

          กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงานหรือเลิกจ้างให้นายจ้างแจ้งการออกจากงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09)

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร?

          กรณีที่ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลหรือข้อมูลสถานภาพครอบครัวและข้อมูลจำนวนบุตรให้นายจ้างแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10)

เงินสมทบคืออะไร?

          เงินสมทบ  คือ  เงินที่นายจ้างลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนโดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาทและสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทโดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง

คนที่หักเงินสมทบคือใครและถูกหักเงินอย่างไร?

        ลูกจ้างนายจ้างและรัฐบาลโดยลูกจ้างจะถูกนายจ้างหักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างนายจ้างก็จะร่วมจ่ายเงินสมทบเท่าจำนวนที่รับจากลูกจ้างคืออัตราร้อยละ 5 และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2.75 ตามตาราง

สิทธิประโยชน์ อัตราเงินสมทบ
 • เจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • คลอดบุตร
1.5%
1.5%
1.5%
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
3%
3%
3%
ว่างงาน
0.5%
0.5%
0.25%

รวม

5%

5%

5%

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

"What really turned me over was the ability to understand how everything works without any prior knowledge."
John Doe
Designer

Experience design at scale

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

Understand your user experience

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

remain responsive across devices

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

Make a beautiful website

It has never been easier to create pages and websites on WordPress

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder