ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตน

อัพเดทข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกันตน และนายจ้างควรทราบ

คู่มือผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน (มาตรา33)

 • กรณีเจ็บป่วย
 • กรณีคลอดบุตร
 • การณีทุพพลภาพ
 • กรณีตาย
 • กรณีสงเคราะห์บุตร
 • กรณีชราภาพ
 • กรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา39)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
 • เงินสมทบที่ต้องนำส่ง
 • ช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39
 • เหตุที่ทำให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39 สิ้นสภาพ

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา40)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
 • ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40
 • ช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40

กองทุนเงินทดแทน

 • วัตถุประสงค์
 • เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 • เมื่อใดที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง?
 • การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหมายความว่าอย่างไร?
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงานหมายความว่าอย่างไร?
 • สูญหาย หมายความว่าอย่างไร?
 • เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง?
 • วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้าทำการรักษา
 • วิธีการแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย พร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ

คลีนิกโรคจากการทำงาน คืออะไร?

ช่องทางติดต่อหน่วยงาน ประกันสังคม

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

หลักการประกันสังคม

          การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตายหลักประกันสังคมมีคุณลักษณะดังนี้ 

          1) เป็นระบบการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิกซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้ความสำคัญแก่บุคคลที่ทำงานมีรายได้และอยู่ในระบบแรงงานก่อนและขยายความคุ้มครองไปสู่ผู้ทำงานที่มีรายได้นอกระบบการจ้างงานปกติซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบ 

          2) เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุนซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงินสมทบซึ่งประเทศไทยเรียกว่าผู้ประกันตนเท่านั้น 

          3) การเก็บเงินสมทบซึ่งถือว่าเป็นภาษีพิเศษซึ่งจะเก็บจากบุคคลที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

          ทั้งนี้ความสำเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคมก็คือเป้าหมายหลักที่จะทำให้การประกันสังคมสามารถครอบคลุมทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้จัดการดำเนินการระบบประกันสังคมเป็น 2 กองทุนคือกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

กองทุนประกันสังคม

          กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายซึ่งไม่เนื่องจากการทำงานรวมทั้งกรณีคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงาน

ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด

          นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน) จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไปและเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันนับ แต่ลูกจ้างเข้าทำงานเช่นกัน

ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน?

 • นายจ้าง   ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นแบบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 
  พื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
 • นายจ้าง   ที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

**“ นายจ้างสามารถทำธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.sso.go.th ***

หลักฐานประจำตัวผู้ประกันตน

 1. สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนไทยจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประกันสังคม
 2. ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวที่ทำงานโดยมีใบอนุญาตทำงานจะได้รับบัตรประกันสังคมเพื่อใช้ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม
 3. ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวที่มีบัตรประจำตัวที่กรมการปกครองออกให้หรือผู้ประกันตนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้ใช้เอกสารดังกล่าวแทนบัตรประกันสังคมเพื่อใช้ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม

การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร?

          กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงานหรือเลิกจ้างให้นายจ้างแจ้งการออกจากงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09)

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร?

          กรณีที่ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุลหรือข้อมูลสถานภาพครอบครัวและข้อมูลจำนวนบุตรให้นายจ้างแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10)

เงินสมทบคืออะไร?

          เงินสมทบ  คือ  เงินที่นายจ้างลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนโดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาทและสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทโดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง

คนที่หักเงินสมทบคือใครและถูกหักเงินอย่างไร?

        ลูกจ้างนายจ้างและรัฐบาลโดยลูกจ้างจะถูกนายจ้างหักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างนายจ้างก็จะร่วมจ่ายเงินสมทบเท่าจำนวนที่รับจากลูกจ้างคืออัตราร้อยละ 5 และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2.75 ตามตาราง

สิทธิประโยชน์ อัตราเงินสมทบ
 • เจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • คลอดบุตร
1.5%
1.5%
1.5%
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
3%
3%
3%
ว่างงาน
0.5%
0.5%
0.25%

รวม

5%

5%

5%

Follow Us

วีดีโอ แนะนำ

About Me

ช่องทางการชำระเงินสมทบประกันสังคม

หากคุณพบปัญหา หรือ มีข้อสงสัย

ต้องการข้อมูล ประกันสังคม และอื่นๆ คุณสามารถส่งข้อความ ที่ช่องแชท หาเราได้ตลอดเวลานะครับ เรายินดีที่จะช่วยเหลือ สมาชิกของเราทุกท่านครับ